Li Bib la » Rezime »
Chèche Peze / pou chèche yon vèsè

Liv 1 Korentyen

KJV Kreyòl

Chapit 1 Pòl, aple pou te vin apot Jezi Kris dapre volonte Bondye; e Sostèn, frè nou an, a legliz Bondye a ki Korent lan, a sila ki sanktifye nan Kris Jezi yo, ki gen apèl pou yo sen, ansanm...Chapit 2 E, mwen menm, frè yo, lè m te vin kote nou an, mwen pa t vini ak yon kalite langaj oswa sajès ki siperyè, pou m te deklare temwayaj Bondye a ban nou non. Paske, mwen te deside...Chapit 3 Avredi, mwen menm, frè yo, mwen pa t ka pale avèk nou tankou ak moun espirityèl, men tankou ak moun chanèl; m ta menm di, tankou tibebe ki nan Kris! Mwen te nouri nou ak lèt, olye...Chapit 4 Kite ke se konsa pou moun konsidere nou, tankou sèvitè Kris, epi, moun ki responsab mistè Bondye yo. Anplis de sa, bagay sa ke yo mande pou responsab yo genyen, se ke yo jwenn...Chapit 5 Yo rapòte ke anjeneral, gen imoralite nan mitan ou; e, yon kalite imoralite ki pa menm diskite pami Payen yo, pou ke yon nonm twouve gen madanm papa l kòm fanm. Lèfini, w ap gonfle...Chapit 6 Ou kwè okenn nan ou ta oze, si li ta gen yon pwoblèm ak yon lòt, pou ke se devan enjis yo li ta al regle sa, olye ke se ta devan Sen yo? Èske w pa konnen ke Sen yo va gen pou jije...Chapit 7 Kounye a la a, konsènan bagay nou te ekri m sou yo a: Li bon pou yon nonm pa manyen yon fanm; sepandan, pou evite imoralite, kite chak nonm gen madanm pa l, epi, kite chak fanm...Chapit 8 Kounye a la a, konsènan bagay ke yo ofri bay zidòl, nou konnen ke nou tout gen konesans. Konesans gonfle lògèy; men, lanmou edifye. E, si nenpòt moun ta panse ke l konn kichòy,...Chapit 9 Èske se pa yon apot mwen ye? Èske m pa lib? Èske m pa t wè Jezi Kris, Senyè nou an? Èske se pa travay mwen nan Senyè a nou ye? Menmsi m pa ta yon apot pou lòt moun, men, san mank,...Chapit 10 Anplis de sa tou, frè yo, mwen pa ta vle pou nou pa okouran de kijan tout zansèt nou yo te anba nyaj la, e yo tout te travèse lanmè a. Yo tout te batize pa mwayen Moyiz nan nyaj...Chapit 11 Se pou nou imite m, menm jan ke m ap imite Kris la. Kounye a, mwen fè nou konpliman, frè yo, difèt ke nou sonje m nan tout bagay, epi ke nou kenbe koutim yo jan ke m te transmèt...Chapit 12 Alèkile, frè yo, konsènan don espirityèl yo, mwen pa vle nou rete nan eta moun ki pa konnen. Nou rekonèt ke se Payen nou te ye, ke yo te trennen al devan zidòl bèbè sa yo, dapre...Chapit 13 Atout ke mwen ta pale nan lang lèzòm ak lang zanj yo, si mwen pa gen lanmou nan kè m, mwen vin tankou yon gong k ap fè bwi, oswa yon senbal k ap sonnen. Atout ke m ta gen don pwofetize,...Chapit 14 Chèche pou nou gen lanmou; epi, se pou nou gen dezi pou don espirityèl; men se pou nou ka pwofetize pito. Paske, moun k ap pale nan yon lang moun pa konnen an, se pa ak lèzòm l...Chapit 15 An plis de sa, frè yo, m ap deklare ban nou levanjil sa m te preche nou an, li menm tou ke nou te resevwa a; e, Li menm ke nou kanpe fèm sou li a. Se pa mwayen li tou ke nou sove,...Chapit 16 Kounye a, konsènan lakòlèk pou Sen yo an, menm jan mwen te rekòmande legliz Galasi yo l la, fè menm bagay la tou nou menm. Nan premye jou semèn nan, se pou chak nan nou sere yon...
Met men avèk nou nan reyalizasyon yon tradiksyon labib ki fyab, kòrèk e solid. An nou envesti nan lavni espirityèl chak Ayisyen! Pawòl Bondye se sèl espwa pèp Ayisyen!