Li Bib la » Rezime »
Chèche Peze / pou chèche yon vèsè

KJV Kreyòl

Bib Sakre a

Matye Liv orijin Jezi Kris, Pitit Gason David la, Pitit Gason Abraram nan. Abraram te fè Izarak, Izarak te fè Jakob, Jakòb te fè Jida ak lòt frè l yo. Jida menm te fè Perèz ak Zara....Mak Kòmansman levanjil Jezi Kris la, Pitit Gason Bondye a. Tankou sa te ekri nan pwofèt yo: Gade non! Mwen voye sèvitè M nan pa devan W, se li ki va pare chemen W lan devan W. Vwa...Lik Kòm plizyè moun te pran sa an chaj pou ekri yon rapò sou evènman sa yo ke pami nou menm nou kwè nan yo a; menm jan sila yo ki te temwen depi okòmansman an te rakonte nou bagay...Jan Okòmansman, Pawòl la te la, e, Pawòl la te avèk Bondye; e, Pawòl la te Bondye. Pawòl la te avèk Bondye, okòmansman. Tout bagay te kreye gras a Li; e, san Li menm, pa t gen anyen...Zèv Apot Yo Rapò ke mwen te ekri anvan an, O Teyofil, li te pale alafwa de tout bagay ke Jezi Kris te kòmanse fè yo, de sa ke Li t ap anseye, jis rive nan jou kote ke Li te anlve anlè a; apre...Women Pòl, yon sèvitè Jezi Kris, ki te aple pou vin apot, ki te separe apa pou levanjil Bondye a, (ke Li te pwomèt davans pa mwayen pwofèt Li yo, nan ekriti sent yo) Osijè de Pitit Gason...1 Korentyen Pòl, aple pou te vin apot Jezi Kris dapre volonte Bondye; e Sostèn, frè nou an, a legliz Bondye a ki Korent lan, a sila ki sanktifye nan Kris Jezi yo, ki gen apèl pou yo sen, ansanm...2 Korentyen Pòl, yon apot Jezi Kris, dapre volonte Bondye, e Timote, frè nou, ba legliz Bondye ki Korent lan, ansanm ak tout Sen yo ki nan Akayi yo: Se pou gras avèk ou, epi, lapè ki soti...Galat Pòl, yon apot, (nonpa dapre lèzom, nonplis gras a lòm; men, pa mwayen Jezi Kris ak Bondye Papa a, ki te resisite Li pami mò yo); avèk tout frè ki ak mwen yo, a legliz yo ki nan...Efezyen Pòl, yon apot Jezi Kris dapre volonte Bondye, a Sen yo ki nan Efèz, e a fidèl yo ki nan Jezi Kris. Se pou nou gen gras ak lapè ki soti nan Bondye Papa nou an, ak nan Senyè nou...Filipyen Pòl ak Timote, sèvite Jezi Kris yo, a tout Sen nan Kris Jezi ki nan vil Filip, a evèk e dyak yo. Ke gras la avèk nou, avèk lapè ki soti nan Bondye Papa a, ak nan Senyè Jezi Kris....Kolosyen Pòl, yon apot Jezi Kris, dapre volonte Bondye, e, Timote frè nou; a Sen yo ansanm ak frè fidèl ki nan Kolòs. Se pou gras ak lapè ki soti nan Bondye Papa nou an, ak nan Senyè Jezi...1 Tesalonisyen Pòl, ansanm ak Silven ak Timote, a legliz Tesalonisyen an ki nan Bondye Papa a, e nan Senyè Jezi Kris. Se pou w jwenn gras ak lapè bò kote Bondye Papa nou an, ak Senyè Jezi Kris....2 Tesalonisyen Pòl, ansanm ak Silven ak Timote, bay legliz Tesalonisyen yo, nan Bondye Papa nou an, e Senyè nou an, Jezi Kris. Ke gras tonbe sou ou, ansanm ak lapè ki soti kote Bondye Papa nou...1 Timote Pòl, yon apot Jezi Kris dapre kòmandman Bondye, Sovè nou an, ak Senyè Jezi Kris, ki se esperans nou. Pou Timote, pitit gason pa m nan lafwa a, va gen gras, mizerikòd, ak lapè ki...2 Timote Pòl, yon apot Jezi Kris dapre pwomès lavi a ki nan Kris Jezi; a Timote, pitit gason trè byenneme mwen an; gras, mizerikòd ak lapè ki soti kote Bondye Papa a ak Kris Jezi, Senyè...Tit Pòl, sèvitè Bondye, e apot Jezi Kris, pou lafwa sila ki se Chwazi Bondye yo, epitou, pou konesans laverite ki dapre devosyon pou Bondye; nan esperans lavi etènèl, ke Bondye, ki...Filemon Pòl, prizonye pou Jezi Kris, epi Timote, frè nou, a Filemon, chè byenneme nou, e konpayon nou nan travay la, epitou, a byenneme Afya, ak Achip ki se sòlda parèy ak nou, e a asanble...Ebre Bondye, ki nan plizyè epòk, e nan divès mannyè, te pale nan tan lontan ak zansèt yo, pa mwayen pwofèt yo, pale avèk nou nan dènye tan sa yo, pa mwayen Pitit Gason Li a, ke Li mete...Jak Jak, yon sèvitè Bondye e Senyè Jezi Kris, a douz tribi yo ki epapiye lòt bò; mwen salye nou! Frè mwen yo, se pou nou konsidere sa ak anpil lajwa lè nou tonbe anba divès tantasyon;...1 Pyè Pyè, yon apot Jezi Kris, a sila yo ki se etranje e ki gaye toupatou nan Pon, nan Galasi, Kapadòs, ann Azi, ak nan Bitini; nou menm ki se Chwazi yo, dapre konesans davans Bondye...2 Pyè Simon Pyè, yon sèvitè e yon apot Jezi Kris, a sila yo ki ansanm avèk nou, te resevwa menm kalite lafwa ki plen valè a, atravè dwati Bondye ak Sovè nou an Jezi Kris. Se pou gras...1 Jan Sa ki te la depi okòmansman an, ke nou te tande a, ke nou te wè ak je nou an, ke nou te gade a, li konsène Pawòl lavi a. Paske, lavi a te parèt aklè, e nou te wè li, e nou bay...2 Jan Ansyen an, a dam Chwazi a, ak pitit li yo, ke mwen renmen nan laverite a, e, non sèlman mwen menm, mentou, tout moun yo ki te konnen laverite a. Pou byennèt laverite a ki abite...3 Jan Ansyen an, a trè byenneme Gayis, ke mwen renmen nan laverite a. Byenneme, mwen swete plis pase tout bagay, ke w pwospere, e ke w ansante, menm jan ke nanm ou ap pwospere a. Paske...Jid Jid, sèvitè Jezi Kris la, e frè Jak la, a sila yo ki sanktifye pa Bondye Papa a, epi ki prezève nan Jezi Kris, e ki te jwenn apèl. Mizerikòd pou nou, ak lapè, ak lanmou miltipliye....Apokalips Revelasyon Jezi Kris la, ke Bondye te ba Li pou montre sèvitè L yo bagay ki gen pou rive talè konsa. E Li voye zanj Li, e Li sètifye revelasyon an bay Jan, sèvitè Li a. Se Jan...
Met men avèk nou nan reyalizasyon yon tradiksyon labib ki fyab, kòrèk e solid. An nou envesti nan lavni espirityèl chak Ayisyen! Pawòl Bondye se sèl espwa pèp Ayisyen!