Li Bib la » Rezime »
Chèche Peze / pou chèche yon vèsè

Liv 2 Korentyen

KJV Kreyòl

Chapit 1 Pòl, yon apot Jezi Kris, dapre volonte Bondye, e Timote, frè nou, ba legliz Bondye ki Korent lan, ansanm ak tout Sen yo ki nan Akayi yo: Se pou gras avèk ou, epi, lapè ki soti...Chapit 2 Men, mwen te deside sa nan kè m, se pou m pa vin bò kote nou ak lapenn ankò. Paske, si m fè ke nou nan lapenn, kiyès ki pou ta fè kè m kontan, si se pa moun sa ke m te lakòz ki...Chapit 3 Kòmsi, èske mwen menm ak lòt yo, nou ta dwe kòmanse rekòmande tèt nou ankò? Oswa, èske, tankou kèk lòt moun, nou bezwen lèt rekòmandasyon pote ba ou, oubyen lèt rekòmandasyon nan...Chapit 4 Konsa donk, difèt ke nou gen ministè sa a dapre mizerikòd ke nou jwenn, se pou sa nou pa dekouraje. Okontrè, nou renonse a tout bagay dezonèt k ap fèt an kachèt yo, nou pa fonksyone...Chapit 5 Vrèmanvre, nou konnen ke si tant sa nou ret ladan l sou latè a ta va disparèt, nou gen yon konstriksyon Bondye fè, yon kay ki pa fèt ak men lèzòm, ki etènèl nan syèl la. Paske,...Chapit 6 Konsa donk, kòm se ansanm avèk Li ke n ap travay, nou egzòte w pou w pa resevwa gras Bondye a pou granmesi. (Paske, Li te di: Nan tan ke M te aksepte a Mwen te tande w; epi, nan...Chapit 7 Alò, difèt ke nou gen pwomès sa yo, byenneme, an nou pirifye tèt nou anba tout kalite salte ki gen pou wè e ak lachè, e ak lespri; epi, pèfeksyone sanktifikasyon nou nan krentif...Chapit 8 Anplis de sa, frè yo, mwen vle ke nou konnen gras Bondye ke legliz Masedwàn yo te jwi; kijan ke nan mitan yon gwo zeprèv soufrans ke yo t ap viv, abondans lajwa nan kè yo ak mizè...Chapit 9 Avredi, pou sa ki gen pou wè ak sèvis ke w ap rann Sen yo a, pa gen nesesite pou m ekri w sou sa toujou; Paske, mwen konnen jan ke se lide sensè ou genyen; sa ke mwen fè lwanj...Chapit 10 Kounye a la a, mwen menm Pòl, m ap ankouraje nou ak imilite e tandrès Kris yo; mwen menm ki lè m prezan pami nou, mwen mete tèt mwen byen ba; epi, lè m pa la, ki tchak avèk nou...Chapit 11 Sa t ap bon pou nou te ka tolere m yon tikras nan foli mwen an; wi, fè yon ti tolere m non! Paske, mwen jalou pou nou, avèk yon kalite jalouzi tankou jalouzi Bondye a; avredi,...Chapit 12 Li pa nesesè pou m ap glorifye tèt mwen, pa gen dout nan sa. Ban m rantre nan vizyon ak revelasyon Senyè a yo Mwen te konn yon nonm an Kris gen plis pase katòz lane de sa, (èske...Chapit 13 Sa fè twazyèm fwa ke m ap vin lakay nou. Se dapre deklarasyon ki sot nan bouch de oubyen twa temwen ke tout sa ki gen pou regle, regle. Mwen te deja avèti nou, e m ap di nou davans,...
Met men avèk nou nan reyalizasyon yon tradiksyon labib ki fyab, kòrèk e solid. An nou envesti nan lavni espirityèl chak Ayisyen! Pawòl Bondye se sèl espwa pèp Ayisyen!