Li Bib la » Rezime »
Chèche Peze / pou chèche yon vèsè

Liv Ebre

KJV Kreyòl

Chapit 1 Bondye, ki nan plizyè epòk, e nan divès mannyè, te pale nan tan lontan ak zansèt yo, pa mwayen pwofèt yo, pale avèk nou nan dènye tan sa yo, pa mwayen Pitit Gason Li a, ke Li mete...Chapit 2 Se poutèt sa, nou dwe bay bagay sa yo ke nou tande yo plis atansyon toujou, pou sa pa ta rive ke yon lè, nou ta kite yo ale. Paske, si pawòl ke zanj yo te anonse a, te kanpe fèm,...Chapit 3 Se poutèt sa, frè sen yo, k ap patisipe nan apèl ki fèt nan syèl la, egzamine Apot e Sakrifikatè Souvren objè lafwa nou an, Kris Jezi; ki te fidèl a Sila ki te ba L pozisyon an,...Chapit 4 Donk, se pou nou gen krentif, pouke sa pa ta fèt, ke malgre yo kite yon pwomès pou nou antre nan repo Li a, nenpòt nan nou ta va rive rate l. Paske, se ban nou ke levanjil la preche,...Chapit 5 Paske, tout sakrifikatè souvren, ki chwazi pami lèzòm, yo plase l la pou lèzòm, nan bagay ki gen pou wè ak Bondye; dekwa pou li ofri e ofrann, e sakrifis, pou peche; li ka gen...Chapit 6 Donk, n ap kite prensip elemantè doktrin Kris yo dèyè, pou nou vanse nan pèfeksyon; san n pa nan poze fondasyon repantans ankò pou zèv ki san valè yo, e lafwa nan Bondye, epi doktrin...Chapit 7 Paske, Mèlkizedèk sa a, wa Salèm, Sakrifikatè Bondye Pi Wo a, ki te rankontre Abraram, lè misye t ap tounen apre l te fin detwi wa yo; epi, ki te beni li; se a Li menm tou, ke...Chapit 8 Alèkile, men sa k pi enpòtan nan bagay sa ke nou pale de yo a: Kalite Sakrifikatè Souvren ke nou genyen an, Li chita sou men dwat twòn Majeste a ki nan syèl la; se Li ki desèvis...Chapit 9 Avrèdi, premye alyans lan tou te genyen règ seremoni jan sèvis pou Bondye dwe fèt, ansanm avèk yon sanktyè sou latè. Paske, te gen yon tabènak ki te bati, kote ke nan premye pati...Chapit 10 Paske, lalwa a gen nan li yon lonbraj de bon bagay ki genyen pou vini yo, men, se pa vre fòm bagay sa yo; lalwa pa janm kapab fè moun ki te vin fè ofrann yo rive alapèfeksyon konsa,...Chapit 11 Avredi, lafwa se reyalite bagay ke nou gen espwa pou yo a, se prèv bagay ke nou pa wè yo. Anfèt, se pa mwayen li ke zansèt yo te resevwa yon bon temwayaj. Se pa mwayen lafwa ke...Chapit 12 Konsa donk, palefèt ke nou wè jan nou antoure avèk kantite pil temwen sa yo, annou debarase tèt nou de tout fado, ansanm ak peche ki si fasil pou mare pye nou an; epi, annou kouri...Chapit 13 Se pou lanmou frè ak frè kontinye. Pa bliye byen resevwa etranje lakay nou; paske se nan konsa ke kèk moun te resevwa zanj lakay yo san yo pa t konnen. Sonje sila ki nan prizon...
Met men avèk nou nan reyalizasyon yon tradiksyon labib ki fyab, kòrèk e solid. An nou envesti nan lavni espirityèl chak Ayisyen! Pawòl Bondye se sèl espwa pèp Ayisyen!