Li Bib la » Rezime »
Chèche Peze / pou chèche yon vèsè

Liv Lik

KJV Kreyòl

Chapit 1 Kòm plizyè moun te pran sa an chaj pou ekri yon rapò sou evènman sa yo ke pami nou menm nou kwè nan yo a; menm jan sila yo ki te temwen depi okòmansman an te rakonte nou bagay...Chapit 2 Twouve, nan jou sa yo, te vin gen yon dekrè ke Seza Ogis te pase pou ke tout monn lan te anrejistre. (Premye resansman sa a te fèt lè Kiriniyis te gouvènè Siri.) E tout moun t...Chapit 3 Kounye a la a, sou kenzyèm ane rèy Tibè Seza a, alepòk, Pons Pilat te gouvènè Jide, Ewòd te Tretrak nan Galile, e Filip, frè l la, te Tretrak Litire nan rejyon Trakonitid la, epi...Chapit 4 Alèkile, Jezi, ki ranpli ak Lespri Sen an t al kite Jouden an, epi Lespri a kondui L nan dezè a, kote ke dyab la te tante L pandan karant jou. E, pandan jou sa yo Li pa t manje...Chapit 5 Yon lè, sa rive ke pandan moun yo te kwense toutotou Jezi pou yo koute Pawòl Bondye a, Li te kanpe bò lak Jenezarèt la, epi, Li gade, Li wè de kannòt ki te kochte bò lak la, men...Chapit 6 Sa vin rive ke nan dezyèm Saba apre premye a, antan Li t ap travèse kèk jaden ble, disip Li yo te rache grap ble, yo fwote yo nan men yo, pou yo manje. Alèkile, kèk nan Farizyen...Chapit 7 Kounye a la a, lè Li te fini ak tout pawòl ke L t ap di nan zòrèy moun yo, Li antre nan Kapènawòm. Epi, twouve ke sèvitè yon santenye, ki te pwòch anpil avè l, te malad e li te...Chapit 8 Epi, sa vin rive apre sa, ke Li te pase nan tout vil yo ak bouk yo; Li t ap preche e Li t ap anonse Bòn Nouvèl wayòm Bondye a; e, douz yo te avèk Li; ansanm ak kèk medam ke Li...Chapit 9 Apre sa, Li rele douz disip Li yo ansanm, Li ba yo pouvwa ak otorite sou tout demon e pou yo geri maladi. Epi, Li voye yo al preche wayòm Bondye a, e geri malad. E, Li di yo konsa:...Chapit 10 Apre bagay sa yo, Senyè a chwazi swasanndis lòt disip tou; e, Li voye yo de pa de devan Li, ale nan chak vil ak chak kote ke Li menm, Li t apral l pase. Konsa, Li di yo: Rekòt...Chapit 11 Sa te rive ke yon lè, etan Li t ap lapriyè yon kote, lè L te sispann, youn nan disip Li yo ki di L konsa: Senyè, aprann nou lapriyè non, tankou Jan te aprann disip li yo tou a....Chapit 12 Alèkile, lè yon gwo foul moun ke w pa ka konte te vin rasanble ansanm, opwen ke youn t ap pile lòt, Jezi kòmanse pale ak disip Li yo dabò, Li,di: Fè atansyon ak Ledven Farizyen...Chapit 13 Gen kèk moun ki te la lè sa a, ki te vin pale Jezi de Galileyen yo ke Pilat te fè koule san yo ki tou melanje ansanm ak san sakrifis yo. Alèkile, pou L reponn, Li di yo: Èske nou...Chapit 14 Sa te rive ke antan Li te antre lakay youn nan chèf Farizyen yo pou manje avè l, nan jou Saba a, gen moun ki t ap veye L. Epi, twouve ke devan L lan, te gen yon nonm ki te ak maladi...Chapit 15 E, se konsa ke tout pèseptè ak pechè yo t ap pwoche kote Jezi pou yo koute Li. Poutèt sa, Farizyen ak pwofesè lalwa yo pran mimire, yo t ap di: Nonm sa a ap resevwa pechè epi L...Chapit 16 Apre sa, Li di disip Li yo: Te gen yon nonm rich ki te genyen yon administratè; e, yo te akize administratè sa a kòmkwa li t ap gaspiye byen mèt li yo. Alò, nonm rich la rele misye,...Chapit 17 Apre sa, Li di disip li yo konsa: Li enposib pou pa ta gen okazyon ki fè moun peche; men, malè pou moun ke se pa mwayen li menm yo rive a! Li t ap pi bon pou li si yon wòch moulen...Chapit 18 Apre sa, Li rakonte yo yon parabòl pou Li montre ke moun dwe toujou lapriyè e se pa pou yo lage. Li di: Te gen yon jij nan yon vil, misye pa t gen krentif pou Bondye, ni li pa...Chapit 19 Apre sa, Jezi antre epi Li t ap travèse vil Jeriko. Twouve, te gen yon nonm nan vil sa a yo te rele Zache, ki te chèf pami pèseptè yo, e misye te rich. Sa vin rive ke li t ap chèche...Chapit 20 Sa te rive ke youn nan jou sa yo, pandan ke Li t ap anseye pèp la nan tanp lan e ke L t ap preche levanjil la, sakrifikatè an chèf yo, ak pwofesè lalwa yo, pwoche kote L, ansanm...Chapit 21 Ansuit, Li leve je L gade, e Li wè moun rich yo ki t ap depoze ofrann nan kès trezò a; epi, Li wè yon vèv tou, yon malerèz, ki t ap mete de ti pyès monnen nan kès la. Li di: Se...Chapit 22 Alèkile, fèt Pen San Ledven an, fèt Pak la, te pre rive; e, sakrifikatè an chèf yo ak pwofesè lalwa yo t ap chèche yon okazyon pou yo tiye L; paske, yo te pè pèp la. Lè sa a, Satan...Chapit 23 Alèkile, yo tout nèt leve denkou, yo mennen L bay Pilat. Epi, yo pran akize L, yo di: Nou bare nonm sa a k ap boulvèse nasyon an, e k ap defann moun peye enpo bay Seza, epi k ap...Chapit 24 Kounye a, nan premye jou semèn nan, byen bonè nan maten, yo ale nan tonm lan; yo te pote eleman pafen yo te pare yo; te gen kèk lòt moun avèk yo. Sepandan, yo jwenn wòch la te...
Met men avèk nou nan reyalizasyon yon tradiksyon labib ki fyab, kòrèk e solid. An nou envesti nan lavni espirityèl chak Ayisyen! Pawòl Bondye se sèl espwa pèp Ayisyen!