Li Bib la » Rezime »
Chèche Peze / pou chèche yon vèsè

Liv Mak

KJV Kreyòl

Chapit 1 Kòmansman levanjil Jezi Kris la, Pitit Gason Bondye a. Tankou sa te ekri nan pwofèt yo: Gade non! Mwen voye sèvitè M nan pa devan W, se li ki va pare chemen W lan devan W. Vwa...Chapit 2 Epi, yon lòt fwa ankò, Jezi antre Kapènawòm kèk jou apre sa; e, bwi a te kouri ke Li te lakay la. Alèkile, menm lè a, anpil moun te rasanble; si tèlman ke pa t gen plas pou resevwa...Chapit 3 Apre sa, Li antre nan sinagòg la ankò; te gen yon nonm anndan an ki te gen yon men ki sèch. E, yo t ap suiv Jezi, pou wè si Li ta pral geri nonm lan pandan jou Saba a, dekwa pou...Chapit 4 Apre sa, Jezi rekòmanse anseye nan bòdmè a; e, te gen yon gwo foul ki te rasanble kote Li; kifè ke Li antre nan yon kannòt, epi L chita sou lanmè a; e, tout foul la te atè sou...Chapit 5 Alèkile, yo rive pa lòt bò lanmè a, nan peyi Gadarenyen yo. Epi, lè Jezi soti nan kannòt la, lamenm, yon nonm ki te gen yon move lespri te soti nan tonb yo vin rankontre avèk Li....Chapit 6 Ansuit, Li soti la, epi L rive nan pwòp peyi L; e disip Li yo te suiv Li. Lè jou Saba a te rive, Li te kòmanse anseye nan sinagòg la, e anpil nan moun ki t ap koute L yo te sezi;...Chapit 7 Alèkile, te gen Farizyen ak kèk pwofesè lalwa ki sot Jerizalèm ki te rasanble bò kote Li. Lè yo wè kèk nan disip Li yo t ap manje ak men yo tou sal, ki vle di san men yo pa lave;...Chapit 8 Nan jou sa yo, foul moun ki te rasanble a te gwo anpil, e yo pa t gen anyen pou yo manje. Jezi rele disip Li yo, Li di yo konsa: Mwen gen konpasyon pou foul la, paske sa deja...Chapit 9 Epi, Li di yo konsa: Anverite M ap di nou sa, gen kèk pami moun ki kanpe la a ki p ap wè lanmò pazavan yo wè wayòm Bondye a vini avèk puisans. Se konsa ke sis jou apre, Jezi pran...Chapit 10 Alèkile, Li kite kote l te ye a, epi Li rive sou zòn kòt Jide yo, pa lòt bò Jouden an; e, moun yo vin rasanble bò kote L ankò; e, jan Li abitye fè l la, Li anseye yo ankò. Alò,...Chapit 11 Epi, etan yo t ap pwoche Jerizalèm, toupre Betfaje ak Betani, nan Mòn Oliv; Li voye de nan disip Li yo, Li di yo konsa: Ale nan bouk ki anfas nou la a; epi, yonfwa nou antre nan...Chapit 12 Epi, Li kòmanse pale avèk yo an parabòl; Te gen yon nonm ki te plante yon jaden rezen; misye te fè yon kloti pou li; e, li te fouye yon basen pou kraze rezen yo; epi, li te bati...Chapit 13 Epi, pandan Li t ap soti nan tanp lan, youn nan disip Li yo di L konsa: Mèt, gade de kalite wòch ak de kalite konstriksyon ki isit la! Men, Jezi reponn, Li di l: Ou wè bèl konstriksyon...Chapit 14 Nan de jou, se t apral fèt Pak la ak fèt Pen San Ledven an. Sakrifikatè an chèf yo ak pwofesè Lalwa yo t ap chèche yon mwayen pou yo fè rize epi met men sou Li pou yo tiye L. Men,...Chapit 15 Alèkile, bonè nan maten, sakrifikatè an chèf yo fè yon reyinyon ak Ansyen yo, ak pwofesè Lalwa yo, e ansanm ak tout Konsèy la. Yo mare Jezi, yo mennen L ale, epi yo remèt Li bay...Chapit 16 Epi, lè Saba te fin pase, Mari, moun Magdala, ak Mari, manman Jak, ansanm ak Salome, t al achte fèy santi bon pou vin friksyone kò Jezi. Konsa donk, byen bonè nan maten, nan premye...
Met men avèk nou nan reyalizasyon yon tradiksyon labib ki fyab, kòrèk e solid. An nou envesti nan lavni espirityèl chak Ayisyen! Pawòl Bondye se sèl espwa pèp Ayisyen!